1st Floor, No. 1 Binh Duong Highway, Thuan Giao Ward, Thuan An City, Binh Duong