What are our Customers talking about?​

hiện tại ở desktop, carousel thứ cuối khi nhấn vào nó hiện text nhưng nó vẫn ẩn phía bên phải

và carousel item cuối cùng của slide bị ẩn luôn k nhấn next được

What are our Customers
talking about?​